HealthCareEurope (HCEU)

Wspieranie przejrzystości w procesach uznawania kwalifikacji zawodowych w ramach mobilności geograficznej specjalistów w sektorze opieki zdrowotnej. Europejski projekt realizowany w okresie od września 2015 do sierpnia 2018 roku w ramach europejskiego partnerstwa interdyscyplinarnego pod kierownictwem DEKRA Akademie GmbH (DE).

W całej Europie w sektorze opieki zdrowotnej występują regionalne deficyty kadr. Mobilność pracowników tego sektora gotowych do podjęcia pracy za granicą jest czynnikiem niezbędnym, by stawić czoło temu wyzwaniu. Jednak sprawą kluczową w mobilności personelu ochrony zdrowia na europejskim rynku pracy jest uznawanie ich kwalifikacji. To wyzwanie podejmuje europejski projekt “HealthCareEurope” (HCEU).

W okresie od września 2015 do sierpnia 2018 roku konsorcjum projektowe, którego koordynatorem jest DEKRA Akademie GmbH (DE) planuje opracować narzędzia i instrumenty wsparcia dla praktycznego uznawania kwalifikacji pielęgniarek i opiekunów osób starszych w całej Europie i na świecie. W ramach projektu będą wypracowane konkretne rozwiązania i narzędzia upraszczające proces uznawania kwalifikacji za granicą w tych dziedzinach opieki. Uznawanie będzie obejmować formalne kwalifikacje uzyskane za granicą, ale także wyniki nieformalnego uczenia uzyskane w trakcie doświadczenia zawodowego.

Wyniki tego projektu mają wspierać pracowników sektora opieki zdrowotnej w swobodnej mobilności na europejskim rynku pracy z gwarancją uznania ich kwalifikacji zawodowych. W ten sposób rezultaty projektu mają ułatwić przezwyciężenie dotkliwych dysproporcji i niedoborów personelu w sektorze opieki zdrowotnej w Europie w oparciu o płynny proces sankcjonowania wcześniej nabytych kompetencji personelu wyjeżdżającego do różnych krajów…. więcej.

off_0

EUcareNET

The EUcareNET network is initiated by the partnership of the ERASMUS+ project HCEU and is initially co-funded by the ERASMUS+ programme of the European Commission.

Europe faces a demographic change since many years. The effects of an aging society are visible in many sectors, but particularly in the healthcare sector. Transparency and validation of competences gained outside of the national formal education system are therefore more important than ever before to help overcoming the partially already severe skill mismatches across the European Union.

Against this background many projects and initiatives (European and national ones but also institution specific) have addressed/ address the identification, documentation, certification and/or recognition of any kind of prior learning within healthcare in general and nursing/ elderly care in particular. Those projects and initiatives develop(ed) numerous excellent results that can be of high value for a wide group of beneficiaries across Europe. EUcareNET aims to generate synergies between those initiatives and their results and exploits them through the initiation of the EUcareNET network and the implementation of network events targeting developers but also end users of the developed tools and approaches for the validation of prior learning within healthcare… more.

off_0